Stacks Image 3
Stacks Image 3
Stacks Image 21
Bliv medlem af Gelsted Borgerforening
Ved fælles hjælp kan vi
styrke lokalsamfundet
Bliv medlem af Gelsted Borgerforening, og hjælp med til at søtte vores lokalsamfund.

Prisen pr. år er kun 50 kr. pr. husstand (25 kr. for enlige).

Beløbet kan indbetales på foreningens konto i Totalbanken – husk at oplyse navn og adresse, eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Reg nr.: 6880
Konto nr.: 2825353

Med venlig hilsen

Formand
Torben Pløger
Tlf. 24597579
Hvis du ikke har modtaget Gelsted Bladet, så se her
Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget GELSTED BLADET,
kan du sende en mail til: post@gelstedbladet.dk
eller ringe til Gunvor Schmidt på tlf. 26 19 18 51.

Skriv ✏️ til Gelsted Bladet

Skriv til
Gelsted Bladet

Gelsted Bladet er for borgere i Gelsted og omegn

Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet, blot beretningen har relation til Gelsted og omegn.

Har du noget på hjertet?

En god historie fra Gelsted og omegn, information om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til GELSTED BLADET, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.

Skriv til: post@gelstedbladet.dk

Har du en mening om noget du gerne vil dele med andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en god eller dårlig oplevelse med andre.

Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du rose nogen fra din by for en god indsats, så send en mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe det i bladet. Gelsted Bladet lever af vore annoncører, uden dem intet blad, så vi bringer ikke kritiske indlæg om virksomheder der annoncerer i dette blad !

Foreninger, klubber, virksomheder, nystartet eller gammel i gårde, skriv til os om jeres planlagte aktiviteter eller aktiviteter I har afholdt, gerne med billeder, så bringer vi det i Gelsted Bladet hvis pladsen tillader det.

Venlig hilsen
Redaktionen

Seneste blad

Stacks Image 3216
Nyheder fra
Gelsted/Tanderup Pastorat
Læs mere i Gelsted Bladet
eller på kirkernes hjemmesider.

gelstedkirke.dk
tanderupkirke.dk
Nyheder fra
GGIF
Læs mere i Gelsted Bladet
eller på foreningens hjemmeside.

ggif-fyn.dk
Vidste du,
du kan…
Hente ekstra numre af Gelsted Bladet i vores kirker, på biblioteket og i Super Brugsen i Ejby?

Praktisk og teknisk
om Gelsted Bladet

Stacks Image 3247
Deadlines materiale

Deadline for indlevering af materiale til Gelsted Bladet er altid kl. 18 på dagen.

Deadline for martial til os:
5. januar
1. marts
26. april
28. juni
6. september
1. november


Udgivelsesdatoer:
7. februar
3. april
5. juni
7. august
9. oktober
4. december

Stacks Image 3253
Annoncepriser (tryk/online)

Det er valgfrigt om man ønsker sin annonce i farve eller sort-hvid. Priser er gældende for ét år fra indrykning.

Annoncepriser i bladet (årligt)

Lille annonce
Kr. 600

Mellem annonce
Kr. 1200

Stor annonce
Kr. 1800

Bagside:
+ 50%

Andre størrelser
Pris efter aftale

Download pdf-oversigt med annonce-størrelser.

Online annonce
på gelstedbladet.dk
med links og info
Kr. 1200,-
Stacks Image 3259
Teknisk

Artikler og annoncer sendes til Gelsted Bladet elektronisk på vores mail: post@gelstedbladet.dk

Foto
For at et foto kan bringes i en god skarp kvalitet, skal fotoet opfylde nogle betingelser.

Størrelse ved foto i 1:1:
5 x 5 cm = 425 x 425 px
10 x 10 cm = 850 x 850 px
20 x 20 cm = 1700 x 1700 px

Hvis foto sendes fra e-mail via en smartphone eller computer, så tjek, at dit mailprogram ikke minimerer størrelsen på fotoet.

Tekst
Tip: Læs korrektur på din artikel, og brug stavekontrollen ;)

Støt lokalt

Fjordhauge's
Tømrerforretning
Tlf. 6449 1127
Mobil 2334 7127

Værksted: Østergade 17
Kontor: Tornhøjvangen 11
www.tommy-fjordhauge.dk
Vi tilbyderTag- og gulvarbejde
Vinduer og døre
Reparationer
Køkken og garderobeskabe
Glas og isolering
Til- og ombygning
Ole Sloth Nielsen
Bogføringsassistance
Tlf. 6449 1249

Tellerupvej 15
5591 Gelsted
ole@stenagergaard.net
Vi tilbyderDebitor/kreditorstyring
Fakturering
Løn
Moms
Budgetter
Navision
Måneds- og årsregnskab
Ø90 online
Dataløn internet
Word og Excel
Homebanking
Murerfirmaet
Rishøj A/S
Tlf. 6449 1128

Værkstedsvej 14
5591 Gelsted
www.rishoejas.dk
post@rishoejas.dk
Vi tilbyderErhvervsbyggeri
Støbning af fundament
Etablering af gulve og vægge
Etageadskillelse

Nybygning
Totalentreprise
Badeværelser

Kirker
Renovering

Renovering
Facaderenovering
Badeværelser
Brink's
Begravelsesforretning
Tlf. 6449 1298
Mobil 2374 9298


Søndergade 33
www.brinks-begravelsesforretning.dk
Vi tilbyderHenvendelser til myndigheder (præst, graver, sygehus, plejehjem, skifteret, osv.)

Udfyldelses af attester. Valg af kiste, urne (ved bisættelse), blomster, annoncering og gravsten.

Rustvognskørsel, gennemgang af højtidlighed.

Begravelseshjælp, forsikringer, pensioner.
Lebæk A/S
Tømrer- og Snedkerfirma
Tlf. 6449 2505
Mobil 4045 8552


Gelstedvej 45
5560 Aarup
www.lebaek.dk
Vi tilbyderAlt i tømrer- og snedkerarbejde samt løser specialopgaver og totalentrepriser.

Vedtægter · Regnskab · Beretning

Vedtægter
Regnskab
Beretning

Vedtægter for GelstedBladet:§1 Foreningens navn er Foreningen Gelsted Bladet. Foreningens hjemsted er Gelsted Skoledistrikt.

§2 Foreningens formål er via Gelsted Bladet, at viderebringe lokale informationer samt skabe mulighed for debat foreninger imellem,
og give lokalom­rådets beboere mulighed for at ytre sig, således at vort lokalområde bliver end­nu bedre at bo i.

§3 Medlemskredsen er samtlige husstande i Gelsted Skoledistrikt, samt Gelsted og Tanderup Kirkesogne. Stemmeret har alle husstande, hver med en (1) stemme.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling holdes en gang årligt inden 1. maj.

Der indkaldes til generalforsamling senest 10 dage for. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i Gelsted Bladet.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Bekendtgørelse sker via lokal­pressen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved alm. stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.
Der føres protokol over de af general­forsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af foreningens formand og generalforsamlingens dirigent.

§5 Foreningen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fordeler i øvrigt selv poster og underudvalg imellem sig.

Foreningens regnskabsår går fra april til april.

§7 Foreningen kan opløses ved en general­forsamling hvor mindst 2/3 af de frem­mødte stemmeberettigede stemmer for.

§8 Ved foreningens opløsning stemmes iblandt de fremmødte, om hvilke lokale interesseorganisationer en evt. formue skal tilfalde.

Således vedtaget på stiftende general­forsamling den 15. juni 1992 og revide­ret på generalforsamling 11. april 1995.
DagsordenDagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent, stemmetæller samt protokolfører.

2. Beretning

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsen.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsupppleant.

9.Evt.

Vedr. Punkt 5:

Der vælges på generalforsamlingen:
2 medlemmer i lige år og 3 i ulige år.

Valget gælder for 2 år.

Gelsted Bladet
udgivelser (arkiv)

I hvert nummer af Gelsted Bladet får du serveret en række spændende artikler fra lokalområdet og informationer om kommende arrangementer. Følg med i lokalsamfundet.

Om Gelstedbladet

Bestyrelsen
Anne Friis
Formand + sekretær
Tlf. 21 62 63 96

Kim Alex Jacobsen
Næstformand
Tlf. 60 95 92 49

Gunvor Schmidt
Kasserer
Tlf. 26 19 18 51

Hanne West
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 30 44 06

Lars O. Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 41 65 63 34

Ann-Britt Larsen
Suppleant
Tlf. 27 15 61 25

Kim Lund
Suppleant
Tlf. 24 25 16 82
Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser, billeder m.m. bedes sendt til post@gelstedbladet.dk

Artikler og foto modtages kun elektronisk. Se teknisk vejledning for indsendelse af foto her.

Redaktionen modtager meget gerne artikler med relation til lokalområdet. F.eks. forenings-aktiviteter, virksomhed-portrætter, begivenheder af interesse, spændende fritidsinteresser, samlere/ samlinger, fødselsdagsomtale m.v. (kun ved 100 år) samt billeder af nygifte i Gelsted Sogn.
Om Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby, m.fl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året. Primo: Februar, april, juni, august, oktober og december.

Bladet fungerer også som
kirkeblad, nyt fra skolen og nyt fra GGIF.

GELSTED BLADET kan ikke holdes ansvarlig for indhold trykt i bladet, der er indsendt af brugerne af bladet.
Forbehold for trykfejl.